مشخصات فردی و زندگینامه
نام:اکبر
نام خانوادگی:فهیمی
پست الکترونیک:akbar.fahimi@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد